Atelier Kecay

By: Kecay  09-12-2011

Tytu³: Czerwone gwiazdy sojusznik czarnych krzy¿y nad Polsk±
Cena:
36,00 z³
Autor: Miros³aw Wawrzyñski
Opis wydawcy ksi±¿ki: Pierwsza polska monografia dzia³añ lotnictwa sowieckiego i polskiego podczas wojny polsko-sowieckiej, rozpoczêtej agresj± ZSRR na Polskê 17 IX 1939 roku. Autor prezentuje walki powietrzne, zestrzelenia samolotów sowieckich i polskich nad Kresami, ataki samolotów sowieckich na oddzia³y Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, omawia ewakuacje samolotów polskich na Wêgry, do Rumunii i na £otwê. Tekst wzbogacaj± liczne niepublikowane dot±d zdjêcia archiwalne oraz barwne sylwetki samolotów polskich i sowieckich.

The information in this article was current at 06 Dec 2011